Co to sa oznaczenia atex

Do wybuchu może dojść tylko w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka występuje z reguły w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i wielu innych, gdzie znajdują się produkty pylące lub sproszkowane.

Ponieważ w poszczególnych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się od siebie i stanowiły dużą przeszkodę w wymianie towarów, postanowiono je ujednolicić, wprowadzając na urządzeniach pracujących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co to są oznaczenia ATEX?
Pod tą nazwą kryją się szczegółowe wymagania, określone w akcie prawnym Unii Europejskiej, jakie musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są objęte tymi normami, mogą być regulowane wewnętrznie w poszczególnych krajach członkowskich Unii, nie mogą one jednak być sprzeczne z normami unijnymi oraz nie mogą zaostrzać wymagań.
Każde urządzenie przeznaczone do pracy w miejscach zagrożonych wybuchem, musi posiadać oznakowanie zgodne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych urządzeń. I tak:
Producent poprzez umieszczenie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, iż produkt ten spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy.
Przestrzenie, w których występuje zagrożenie wybuchem zostały podzielone na strefy zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o rodzaju zagrożenia, jak i jego intensywności:
– strefa gazów, cieczy i ich oparów została oznaczona literą G
– strefa palnych pyłów – literą D.
Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy:
– grupa I to urządzenia przeznaczone do pracy w kopalniach,
– grupa II to urządzenia przeznaczone do pracy na powierzchni w miejscach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów.
Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia i odporności na uderzenia.
Na koniec jest określona klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może pracować urządzenie.
Jakie są korzyści wynikające ze stosowania oznaczenia ATEX:
– zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych,
– ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z ewentualnych zagrożeń czy awarii,
– ograniczenie przestojów w produkcji,
– zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.