Obowiazki pracodawcy jako administratora danych osobowych

https://www.grupa-wolff.eu/bezpieczenstwo-wybuchowe/uziemienia/newson-gale-earth-rite-rtr/System kontroli uziemienia cystern samochodowych | Newson Gale Earth-Rite RTR

Zgodnie z prawem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w sytuacji minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, związanych z możliwością przedstawienia w tle pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy właściciel, w jakiego zakładzie stosowane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, odpowiedzialny jest do wytworzenia odpowiedniego dokumentu, o którym mowa w produkcie prawnym.

Explosion protection documents to dokument zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady stanowiska w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz stawia na pracodawcę szereg obowiązków, jakich potrzebuje wykonać, by zmniejszyć ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do:
– zapobiegania budowaniu się atmosfery zagrożonej wybuchem,
– zapobiegania powstawaniu zapłonu w ww. atmosferze,
– ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, aby zapewnić ochronę życia a zdrowia pracowników.

Pan musi dać i przeznaczyć środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi liczyć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych technologii, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto należy w środowisku pracy wydzielić odpowiednie przestrzenie w powierzchni zagrożenia szybkiego i przeznaczyć stopień prawdopodobieństwa wystąpienia w nich eksplozji.
Pracodawca jest przymuszony do dania minimalnych środków bezpieczeństwa znanych w rozporządzeniu. Dokument powinien stanowić stworzony przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska powinny być dobrze oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym otoczeniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca angażuje się do dania ewakuacji w formie, gdy przybędzie do zagrożenia.