Oznaczenia wedlug dyrektywy atex

Dyrektywa ATEX (fr. Atmosphères Explosibles), zwana też dyrektywą 94/9/WE – to rozporządzenie Unii Europejskiej, które definiuje zasadnicze wymagania produktów przeznaczonych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Na zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego jest znakomita większość maszyn oraz urządzeń używanych w kopalniach węgla kamiennego, a dyrektywa ATEX dotyczy urządzeń i systemów ochronnych dedykowanych do wykorzystywania w przestrzeniach narażonych na niebezpieczeństwo eksplozji. Jeszcze do niedawna przepisy dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach Unii Europejskiej różniły się pomiędzy sobą, co stanowiło istotne utrudnienie dla swobody wymiany dóbr między krajami członkowskimi.

Z tego powodu powstała unifikująca dyrektywa ATEX, która ujednoliciła dotychczasowe przepisy i zdecydowanie ułatwiła obieg towarów w Unii Europejskiej. Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego, najważniejszym celem dyrektywy ATEX jest zagwarantowanie wolnego przepływu towarów zapewniających wysoki stopień ochrony przeciwwybuchowej. Odnośnie urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych eksplozją, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej dnia 23 marca 1994 roku wydały dyrektywę ATEX 94/9/EC, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2003 roku. Uchwalono ponadto dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 (zwaną również ATEX USERS) dnia 16 grudnia 1999 roku, która z kolei dotyczy minimalnych wymagań bezpieczeństwa pracy w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej. Dyrektywa ATEX 94/9/WE zaczęła obowiązywać do 1 lipca 2003 roku oraz zastąpiła poprzednie dyrektywy starego podejścia 76/117/EWG i 79/196/EWG.

  1. oznaczenie CE (fr. Conformité Européenne)
  2. numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej
  3. symbol wykonania przeciwwybuchowego
  4. grupa wybuchowości
  5. kategoria urządzenia
  6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej
  7. podgrupa wybuchowości
  8. klasa temperatur

Polecamy szkolenia Atex